Opći uvjeti poslovanja

OPĆI UVJETI KAO PRILOG UGOVORU O LANČANOJ KOMPENZACIJI

1. članak
Značenje pojmova
»Lančana kompenzacija« je sastavljeni pravni posao kod kojeg stranke, uz pomoć predlagača, međusobno dogovore kompenzaciju međusobnih potraživanja u zatvorenom kružnom lancu s namjerom prestanka obaveza, te bez bespotrebnog novčanog toka; »Izvođač« je poduzeće Achilles d.o.o.koje nastupa kao inicijator lanca i ima određena prava i obaveze, i koji po pravilu nastupa kao prvi vjerovnik, ako to nije izričito isključeno; »Naručitelj« je stranka koja ima u predloženom lancu samo potraživanja bez obaveza; »Dobavljač« je stranka koja ima u predloženom lancu samo obavezu bez potraživanja; »Prijedlog lančane kompenzacije« je skup svih dogovorenih pravnih pravila koje za pojedinu lančanu kompenzaciju priprema organizator i koje stranke prihvaćaju s potvrđivanjem prijedloga lančane kompenzacije, i koja obuhvaća kako dogovor u pogledu međusobnih prava između stranaka, tako i dogovor o pravima i obavezama između pojedine stranke i organizatora.

2. članak
Obaveze i prava predlagača
Predlagač mora nastojati organizirati zaključeni lanac stranaka, čije obaveze je moguće međusobno kompenzirati, te stranke pozvati na zatvaranje otvorenih potraživanja s pristupanjem lančanoj kompenzaciji.
Predlagač je dužan postojanje stranke i postojanje potraživanja provjeriti s pažnjom dobrog poduzetnika.
Predlagač mora nastojati organizirati lanac na način na koji je moguće zatvoriti najveći mogući zbroj obaveza.
U slučaju zaključenja uspješne lančane kompenzacije predlagač ima pravo na proviziju koja je posebno određena ugovorom o poslovnoj suradnji.

3. članak
Odgovornost
Predlagač ne odgovara za postojanje, za mogućnost ovrhe (utjerivanja) ili druge pravne greške kod potraživanja koja su uključena u lančanu kompenzaciju.
Svaka karika s pristupom lančanoj kompenzaciji odgovara za postojanje i mogućnost utjerivanja (ovrhe)potraživanja s kojom ulazi u lančanu kompenzaciju.

4. članak
Pravna priroda posla
Sustav lančanih kompenzacije je višestrani dogovor o uvjetnom lančanom otkazivanju duga koji je uređen u članku 318 Zakonika o obveznim odnosima.
Svaka karika koja ulazi u lančanu kompenzaciju odriče se potraživanju s kojim ulazi u lančanu kompenzaciju pod uvjetom zaključenog kruga lančane kompenzacije. Prvi vjerovnik ne odriče se potraživanju, osim u dijelu koji priznaje kao mogući diskont.

5. članak
Način provedbe
Prijedlog lanca stranaka s podacima o potraživanjima, pogotovo o visini, prirodi i broju dokumenta koji prikazuje potraživanje, organizator dostavlja na odobrenje svim strankama. Lančana kompenzacija je sklopljena kada prijedlog blagovremeno potvrde sve stranke lančane kompenzacije, stoga se smatra kako su se pod poslovnim uvjetima odrekle potraživanjima prema svojim vjerovnicima.
Svaka stranka potvrđivanjem prijedloga, pod krivičnom i odštetnom odgovornošću potvrđuje kako:
– je nositelj potraživanja koje ulaže u lančanu kompenzaciju
– posjeduje sve originalne dokumente koji dokazuju postojanje potraživanja
– nije u insolventnom postupku prema odredbama Zakona o financijskom poslovanju, postupcima radi insolventnosti i prisilnom prestanku
– na potraživanju nemaju treće osobe druga prava, a pogotovo ne založno pravo
– potraživanje nije sporno odnosno osporavano, ni od strane vjerovnika, ni od strane trećih osoba
– potraživanje u bilo kojem obliku nije odstupljeno trećoj osobi
– je potraživanje ovršno
– je potpisnik ugovora o poslovnoj suradnji, kao i potpisnik prijedloga lančane kompenzacije, osoba ovlaštena za zastupanje privrednog subjekta
– je zatvaranje potraživanja s lančanom kompenzacijom uobičajeni način izmirivanja obaveza

6.članak
Valjanost Prijedloga lančane kompenzacije važi do ispunjenja ili do otkazivanja predlagača.
Svaka karika ne smije raspolagati s predmetom lančane kompenzacije u periodu od potpisa pa sve do konačne potvrde kompenzacije. U slučaju kada treća osoba na potraživanje prema zakonu stječe neko pravo, obvezuje se o tome bez odlaganja obavijestiti organizatora.
Svaka karika lančane kompenzacije može stornirati svoje učešće u lančanoj kompenzaciji uz suglasnost predlagača. Predlagač može odbiti suglasnost samo u slučaju kada je već provedeno djelomično ili cjelokupno plaćanje, a koje je utemeljeno na predloženoj kompenzaciji. Završenu lančanu kompenzaciju nije moguće stornirati.

7.članak
Formiranje kružne obaveze (i ispunjenje lančane kompenzacije) Dobavljač se obavezuje kako će nakon potvrđivanja kompenzacije, umjesto svojem neposrednom vjerovniku, dugovani iznos uplatiti organizatoru, a potonji ima obavezu izmiriti dogovoreni iznos naručitelju. Visina iznosa ili mogućih diskonta je između naručitelja i predlagača dogovoren ugovorom o poslovnoj suradnji a između dobavljača i predlagača ugovorom o izmirenju obaveza.
U slučaju kada obaveza dobavljača iz lančane kompenzacije nije ispunjena u roku, lančana se kompenzacija smatra kao neuspješna, pa se dogovor raskida, o čemu je organizator dužan obavijestiti sudionike/karike.

8.članak
Plaćanja
Lančana kompenzacija je uspješna kada dobavljač ispunu svoju obavezu. U slučaju kada dobavljač ispuni obavezu samo djelomično, kompenzacija se ne smatra uspješnom.

9.članak
Izjave
Za potrebe lančane kompenzacije smatra se kao važeća izjava volje ona koja je primljena putem faksa ili elektronske pošte, pri čemu se podrazumijeva da je potpisana od strane osobe ovlaštene za zastupanje, ako koristi pečat stranke.

10.članak
Opći uvjeti
Stranke su suglasne kako su upoznate s predmetnim općim uvjetima. Slažu se da organizator može opće uvjete bez posebnog obavještenja izmijeniti i izmjene objaviti na Internet adresi www.achilles.si, te kako će kod svakog pristupanja kompenzaciji provjeriti trenutačno važeće opće uvjete. Organizator navodi važeće opće uvjete i Internet adresu na kojoj su dostupni uvjeti u prijedlogu lančane kompenzacije.

11.članak
Bez obzira na odredbe općih uvjeta svaka stranka može s organizatorom dogovoriti posebne uvjete, a u tom slučaju ne može se pozivati na odredbe članka 83 Zakona o obveznim odnosima.